ACCESS TO THE EXPO

การเดินทางและแผนที่

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณชานเมือง ซึ่งห่างไกลจากความแออัดของการจราจรในย่านใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของอิมแพ็ค

  • 30 นาทีจากย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ทางด่วน
  • 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยการใช้ทางด่วน
  • 15 นาทีจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง

>> ข้อมูลเพิ่มเติม <<