THEME

ตำถาด : Time of Togetherness

การทำงานของสถาปนิกเกี่ยวข้องโดยตรงกับสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่สำคัญและแสดงให้เห็นตัวตนของคนไทยชัดเจนคือวัฒนธรรมการกิน งานสถาปนิก’66 จึงมีธีมหรือแนวคิดการจัดงานคือชื่อของอาหาร “ตำถาด” เพื่อแสดงถึงการผสมผสานกันของวิชาชีพสถาปนิกทุกแขนง รวมถึงเพื่อน ๆ ต่างสาขาอาชีพที่ทำงานร่วมกัน งานสถาปนิก’66 จะเป็นเวทีสำหรับการนำผู้คนมารวมตัวกันเพื่อพูดคุย ตั้งคำถาม ช่วยกันหาคำตอบ และปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือวิธีการทำงานเพื่อเอื้อเฟื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

งานสถาปนิก’66 นี้เป็นครั้งแรกที่มีประธานจัดงาน 5 ท่านจาก 5 องค์กรวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 1. สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมมัณฑนากร แห่งประเทศไทย                 3. สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 4. สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย และ 5. สภาสถาปนิก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการทำงานร่วมกันของทุกแขนงวิชาชีพ

การรวมตัวครั้งสำคัญของวิชาชีพทั้ง 4 ที่มีความเชี่ยวชาญต่อการออกแบบสิ่งแวดล้อม เพื่อ Mission สำคัญในการสร้างสังคมและโลกที่ยั่งยืนกว่าเดิม เหมือน “ตำ” ที่เลือกเครื่องปรุง วัตถุดิบ คลุกเคล้า ให้รสชาติถูกปากคนทาน โดยครั้งนี้คนทานคือโลกและสังคมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางความท้าทายมากมายของยุคสมัย

ตำถาดครั้งนี้มีวัตถุดิบคือองค์ความรู้และนวัตกรรม มีเครื่องปรุงคือความเชี่ยวชาญ ความร่วมมือ ผสมผสานกันด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยนักออกแบบทั้ง 4 สาขา ที่คนเดียวหรือหน่วยเดียว   ทำไม่ได้ ต่อภารกิจในการสร้างสังคมและโลกที่ดีสำหรับทุกคน

มาปรุงตำถาดให้ถูกปาก มาออกแบบโลกให้ถูกใจเรา ด้วยกัน ที่งานสถาปนิก’66