THEME

CO-WITH CREATORS: พึ่งพา – อาศัย 

งานสถาปนิก’65 นั้นจะหยิบยกเอางานสถาปัตยกรรมที่ใช้กระบวนการออกแบบในลักษณะ “พึ่งพา อาศัย” มาเป็นหัวข้อในการจัดงาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมองเห็นความน่าสนใจของกระบวนการทำงานออกแบบในลักษณะ “การสร้างสรรค์ร่วมกัน” (Co-Creation) ของเพื่อนๆ ต่างสาขาอาชีพมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับภูมิสถาปนิก ศิลปิน นักออกแบบแสง แฟชั่นดีไซเนอร์ ช่างภาพ หรือนักออกแบบสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลลัพธ์ของงานสถาปัตยกรรมมีมุมมองที่หลากหลายจากไอเดียที่แตกต่าง นอกจากนั้น งานสถาปนิก’65 ยังเป็นเวทีสำหรับการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบถึงการพึ่งพาอาศัยระหว่างสถาปนิกและนักสร้างสรรค์ในสาขาอื่นๆ เพื่อพึ่งพาศักยภาพของกันและกัน โดยการนำเสนอเนื้อหาภายในงานจะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบร่วมกันโดยปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือวิธีการทำงานบางประการของวิชาชีพเพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนั้นทำได้อย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ งานสถาปนิก’65 เป็นครั้งแรกที่มีประธานจัดงาน 3 ท่าน จาก 3 ภูมิภาค ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด ‘พึ่งพา-อาศัย’ ของสถาปนิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทย